×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true
ویژه های خبری
true
    امروز  چهارشنبه - ۱۹ مرداد - ۱۴۰۱  
true
false
تعرفه های پزشکی مناسب نیست - پایگاه جامع پاکدشت نیوز

به گزارش پایگاه جامع پاکدشت نیوز به نقل از گروه اجتماعی قدس آنلاین ، ســرانجام هفته گذشــته هیئت وزیران به پیشــنهاد مشــترک وزارتخانه‌های بهداشــت و رفاه و ســازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین تأیید شورای‌عالی بیمه سالمت، تعرفه‌های خدمات تشــخیصی و درمانی در سال ۹۸ را ابلاغ کرد.

 کلیات تعرفه‌های خدمات پزشکی سال ۱۳۹۸ پس از چند سال، قبل از آغاز سال جدید در هیئت دولت تصویب شــد؛ به‌ طوری که این تعرفه ها در بخش دولتی به طور میانگین ۱۰ و در بخش خصوصی ۱۳ درصد رشد داشت.

 بر این اساس تعرفه ویزیت پزشکان در بخش دولتی و خصوصی ۸ درصد، هتلینگ بخش دولتی ۱۵ درصد و هتلینگ بخش خصوصی ۲۵ درصد رشد داشــته است.

با این حال و بر اساس مشاهدات میدانی ما آنچه مشاهده میشــود اختلاف بســیار میان تعرفه های بخش خصوصی و دولتی است. حال پرسش این است که آیا این اختلاف هزینه میان دو بخش یاد شــده منطقی است و دیگر اینکه مبنای تعیین این تعرفه ها چیست؟

چگونگی محاسبه تعرفه های خصوصی

حجــت الله مقیمی، معاون ســابق نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی نیز که در حال حاضر مدیریت یک مرکز چشم پزشکی را در خیابان جمالزاده تهران به عهده دارد به قدس می‌گوید: تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتــی و خصوصی بر اســاس کتابی به نام ارزش‌های نسبی انجام میگیرد و قیمتها هر ساله توسط وزارت بهداشت اعلام میشود.

 وی با اشــاره به اینکه تعرفه هایی که بخش خصوصی از بیماران دریافت میکند در واقع تابعی از سود سرمایه، هزینه‌های موادمصرفی و اســتهلاک اســت، میگوید: اما در قیاس بین دو بخش یاد شده از لحاظ تعرفهها باید گفت؛ هزینهها در بخش دولتی خیلی ارزانتر از بخش خصوصی اســت. دوم اینکه بیمه‌ها بخش دولتی را خیلی بهتر از بخش خصوصی تحت پوشش قرارمی دهند.

البته سازمان های بیمهای به بخش خصوصی همان درصدی از تعرفه را می دهند که به بخش دولتی پرداخت می کنند که این در حقیقت خیلی ناعادلانه اســت.

 وی با بیان اینکه در بخش خصوصی تعرفه پزشــک متخصص و فوق‌تخصص به ترتیــب ۳۸ و ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان اســت و در بخــش دولتی نیز تعرفه متخصص ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان، تعرفه فوق تخصص ۱۸ هزار تومان و تعرفه فوق تخصص روانپزشک هم ۲۱ هزار تومان اســت، تصریح میکند: با ایــن وجود تعرفه‌ای که فوق تخصص این مرکز از یک بیمــار میگیرد ۳۰ هزار تومان است.

 ضمن اینکه بسیاری از پزشکان حاشیه کلان‌شــهرهای کشور مثل دشــت ورامین، اسالم شهر، سلطان‌آباد، پاکدشت و… کمتر از تعرفه های مصوب از بیماران دریافت می کنند.

 دولت نظارت نمی‌کند

 سید رضی نوری؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اســلامی هم در گفت وگو با قدس در ایــن زمینه می گوید: تعرفه بخش خصوصی بسیار بالاتر از بخش دولتی است.

 باید فاصله زیاد بین تعرفه های بخش دولتی و خصوصی کاهش یابد. یعنی باید تعرفه بخش خصوصی تعدیل شود. در واقع لازم است تا تعرفه های پزشکی از ســوی یک مجموعه واحــد تعیین شــود وگرنه نظام پزشــکی همچنان تعرفه ها را افزایش می دهد.

 نوری که خود از جامعه پزشکان کشور است از تعیین میزان تعرفه های پزشــکی توسط دو مرجــع مختلف خبر می دهد و میگوید: در حــال حاضر دولت بــرای بخش دولتی تعرفه ها را تعیین و اعلام میکند و سازمان نظام پزشکی هم تعرفه های خودش را تعیین و اعمال میکند.

در واقع طبق قانونی که در مجلس ششم تصویب شد تمام اختیارات در زمینه تعرفه ها به نظام پزشــکی داده شد و این موضوع موجب شده تا این سازمان ساز خودش را بزند و تعرفه هــا را افزایش بدهد به طوری کــه به دلیل بالا بودن تعرفه ها در بخش خصوصی، فقط افراد متمول میتوانند از امکانات و مراکز درمانی این بخش استفاده کنند. وی با اشــاره به اینکه نظارت مناسبی از طرف دولــت در زمینــه تعرفه ها اعمال نمیشود، تصریح میکند: تعیین تعرفه های پزشــکی از ســوی دولت و ســازمان نظام پزشــکی موجب شــده تا هر سال فاصله ها و مشــکلات درمانی بیشــتر و ساماندهی حوزه سلامت سختتر شود.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی از ضرورت هماهنگی بین دســتگاه های متولی سخن میگوید و می افزاید: باید تعرفه ها به گونه ای تعیین شــود که به مردم فشار وارد نشود و قشر متوسط جامعه بتواند از بیمارستانهای بخش خصوصی اســتفاده کند تا فشارفعلی از دوش بیمارســتان های دولتی که پس از اجرای طرح تحول سلامت بیشتر هم شده است، کاهش یابد.

وی ادامه میدهد: ما انتظار داریم که وزارت بهداشت و درمان در تعیین نرخهای منطقی در مراکز درمانی خصوصی، ورود قاطع داشته باشد و اگر خلا قانونی در راستای تصحیح تعرفه های درمانی مشاهده میکند با ارائه گزارشــی به بهارستان اطلاع دهد تا بتوان وضعیت تعرفه های درمانی در بخش خصوصی را ساماندهی کرد.

 تعرفه های خصوصی منصفانه است!

دکتر ایرج خســرونیا رئیس انجمن جامعه پزشــکان داخلــی ایران هم معتقد اســت اختــلاف تعرفه یا هزینه تمام شــده بخش دولتی و خصوصی زیاد اســت. وی با بیان اینکه هزینه های موادمصرفی، اســتهلاک، ساخت یا اجاره مراکز درمانی، پرداخت حقوق پرسنل درمانی و… در بخش خصوصی از عمده دلایل بالا بودن تعرفه های این بخش به نســبت بخش دولتی است، تصریح میکند: به نظرم در حال حاضــر تعرفه‌هایی که برای بخش خصوصی تعیین شــده منصفانه است، چون قیمتها از ســوی دولت و شــورای عالی بیمه تعیین میشود و بیشتر بیمارستان‌ها نیز با همین تعرفه ها ارائه خدمت می کنند.

 یک بار تعرفه ها واقعی شود

سید مرتضی عدیانی معاون بیمه سازمان بیمه ســلامت ایران در پاسخ به این پرسش که آیا میزان اختلاف موجود در تعرفه های پزشکی بخش دولتی و خصوصی منصفانه اســت یا اینکه باید تغییراتــی در آنها صورت بگیرد، میگوید: تعرفه ها در کشور واقعی نشده است و باید یک بار برای همیشه تعرفه ها واقعی شود؛ بنابراین اگر بخواهیم در وضعیت موجود و به تناسب رشد اجتماعی و… تعرفه ها را ارزیابی کنیم شاید حتی میزان تعرفه های فعلی کم هم باشد، ولی یکسری چیزها هم اضافه است، اما اگر بخواهیم به همین شــکل و بر مبنای رشد سنواتی ارزیابی کنیم آن وقت باید گفت خیر. بعضی ســالها اصالً رشــد نداشتیم یا بعضی از سرفصلها هیچ رشدی نداشته اند و بعضی سالها زیادی رشد داشته‌اند.

منبع خبر : قدس آنلاین
true
true
true
true

false